Khởi tạo và quản lý các origin và origin group

Origin là nơi lưu trữ dữ liệu gốc của Website, chứa dữ liệu cần sử dụng CDN, thông thường là các máy chủ web hoạt động theo chuẩn HTTP. Có 2 loại Origin chính, đó là Origin Server và Cloud Storage (Bizfly hoặc các nhà cung cấp khác).

Để quản lý và cập nhật các Origin, vào trang quản lý CDN, chọn Task Cấu hình Origin

Trang quản lý Origin gồm các nội dung:

 • Origin: Cài đặt thêm mới và cập nhật các Origin có sẵn
 • Group Origin: Tạo nhóm các origin theo chỉ định
 • Thêm mới: Thêm mới Origin hoặc Group Origin

Thêm mới Origin:

 • Từ trang quản lý Origin, tích chọn Thêm mới

 • Khai báo đầy đủ nội dung của Origin cần tạo

  • Origin server hoặc Cloud Storage
  • Thông tin Origin
  • Tên gợi nhớ cho Origin
 • Tích chọn Thêm mới để hoàn thành

Chỉnh sửa Origin:

 • Từ trang quản lý Origin, tích chọn Cập nhật

 • Khai báo đầy đủ nội dung của Origin cần cập nhật

 • Tích chọn Cập nhật để hoàn thành

Group Origin

Khi muốn đưa nhiều máy chủ gốc vào cùng một nhóm, có thể sử dụng Cụm máy chủ gốc. Các máy chủ gốc trong cùng 1 cụm máy chủ được tự động cân tải để đảm bảo hiệu năng. Có thể tạo tối đa 5 Group Origin cho mỗi domain CDN.

 • Để thêm mới tích chọn Thêm mới

  • Khai báo thông tin về Group Origin

  • Tích chọn và Hoàn thành.