Quick Start


Tạo repository

Tạo repository trên giao diện bằng cách nhấn vào nút Tạo mới tại giao diện quản lý Container Registry hoặc trong menu Khởi tạo được đặt ở thanh điều hướng.

Sau khi tạo, repository sẽ có một URI tương ứng (URI này sẽ được sử dụng để push hoặc pull image ở các bước sau):

cr-hn-1.bizflycloud.vn/<unique-id>/<tên-repository>

* Tips: Nếu đã ghi nhớ format của URI bạn có thể bỏ qua bước này, khi push image thì repository sẽ tự động được tạo

Login

Sử dụng docker CLI

docker login cr-hn-1.bizflycloud.vn

Push image lên Bizfly Cloud

Tag image của bạn sang URI tới Bizfly Cloud, ví dụ: cr-hn-1.bizflycloud.vn/c9e4fdedcbe641cf90bb1f58c0e641a8/my-image:latest

docker tag my-image:latest cr-hn-1.bizflycloud.vn/c9e4fdedcbe641cf90bb1f58c0e641a8/my-image:latest

sau đó thực hiện lệnh push

docker push cr-hn-1.bizflycloud.vn/c9e4fdedcbe641cf90bb1f58c0e641a8/my-image:latest

Pull image từ Bizfly Cloud về máy

docker pull cr-hn-1.bizflycloud.vn/c9e4fdedcbe641cf90bb1f58c0e641a8/my-image:latest