[BBB] Mời tham gia phòng họp

Đây là tính năng dành cho người điều hành phòng họp

1. Copy link phòng họp và lấy code phòng họp

Chọn dấu ba chấm và Room Settings.

Copy Access code:

2. Gửi thông tin cho những người liên quan.