Quick Start

Một số khái niệm cơ bản

 1. User:
  • User trên bizfly cloud có vai trò owner của dịch vụ TFM
  • User có thể tạo nhiều profile độc lập theo nhu cầu sử dụng
 2. Profile:
  • Mỗi Traffic Manager Profile tương ứng với một dịch vụ mà người dùng cần điều phối traffic cho dịch vụ đó. Trong đó, mỗi Profile sẽ định nghĩa 1 phương thức điều phối (Routing Methods) tới các endpoint.
 3. Routing method
  • Phương thức điều hướng tới các endpoint, các routing method của TFM:
   • Geographic: TFM lựa chọn endpoint dựa theo vị trí địa lý của clent.
   • Weighted: TFM lựa chọn endpoint dựa theo tỷ lệ được cấu hình.
   • Multivalue: TFM trả ra nhiều endpoint một lúc, client lựa chọn endpoint round-robin(comming soon).
   • Subnet: TFM lựa chọn endpoint dựa theo dải mạng của client(comming soon).
   • Priority: TFM lựa chọn endpoitn theo thứ tự ưu tiên được cấu hình(comming soon).
   • Performance: TFM lựa chọn endpoint theo độ trễ của client đến các datacenter(comming soon).
 4. Endpoint
  • Endpoints là IP/domain đại diện cho 1 service dùng để giao tiếp với các service khác. Có 3 loại endpoint bao gồm:
   • Internal endpoint: là endpoint của các dịch vụ nằm trên hệ thống Bizfly Cloud.
   • External endpoint: là endpoint của các dịch vụ được xây dựng ngoài hệ thống Bizfly Cloud.
   • Nested endpoint: Là 1 profile của Traffic Manager, cho phép người dùng có thể tạo ra các logic điều phối lồng nhau, tạo thành một bộ các quy tắc điều hướng truy cập đáp ứng yêu cầu của hệ thống(comming soon).