Cài đặt agent trên MacOS

Cài đặt thông qua Script

Bizfly có script cho bạn để hỗ trợ việc cài agent một cách nhanh nhất. Lệnh chạy script được hiển thị khi tạo machine thành công. Chỉ cần copy lệnh và paste vào terminal của MacOS là agent sẽ được cài tự động trên máy tính của bạn.

Bước 1 : Mở Terminal của MAC OS theo đường dẫn Applications > Ultilities > Terminal :

Bước 2 : Copy script vào terminal và chạy :

Bước 3 : Sau khi cài đặt agent thành công, một service bizfly-backup sẽ được tạo ra trong OS. Có thể kiểm tra qua lệnh :

sudo launchctl list | grep bizfly-backup

Output:

622	0	bizfly-backup

Trạng thái 0 cho biết service chạy thành công và không gặp lỗi

Bước 4: Kiểm tra lại trạng thái của machine trên dashboard :

Trạng thái cho biết agent đã được cài đặt và kết nối thành công. Các thông tin về IP, Hostname và Hệ điều hành của server sẽ được cập nhật trên dashboard.

Các lệnh có thể sử dụng với service bizfly-backup

Start service :

sudo launchctl start bizfly-backup

Stop service :

sudo launchctl stop bizfly-backup

Restart service :

sudo launchctl restart bizfly-backup