Topics

Thông tin chung

– Tên topic: đặt 1 tên topic liên quan tới service/ bussiness mà topic đó được sử dụng, topic name sẽ được gắn với 1 pattern mà đã được Bizfly KAS định nghĩa trước. ví dụ: bạn đặt tên topic là streaming-processing thì tên topic đầy đủ của bạn sẽ là bizfly-5-4-streaming-processing

– Thời gian sống của dữ liệu: Sau khi chạm ngưỡng này thì dữ liệu sẽ được tự xóa dựa trên số thời gian mà chúng ta set

– Số lượng bản sao: nhằm đảm bảo tình trạng sẵn sàng cao thì ở đây Bizfly KAS set mặc định số lượng bản sao là 2

– Số lượng phân vùng: tùy theo số thread / worker mà bạn sử dụng mà set số lượng phân vùng tương ứng. Ví dụ bạn có 3 worker dành cho việc consume data thì bạn nên set số lượng phân vùng là 3, ví dụ khác là bạn có 2 worker, mỗi worker có 5 thread vậy thì nên set số partition là 10. Ở đây Bizfly KAS cho phép người dùng tạo trong khoảng từ 1 -> 100 phân vùng

Partitions

– Partition: số partition ID

– Leader: leader của partition

– Offset: số offset của message

– Size: size của partition

– ISR: In-sync replica ( số replica đã được đồng bộ )

– Replicas: thông tin về replica của partition

– Activity: thời gian gần đây nhất mà partition được đẩy dữ liệu vào

View Messages

Tìm kiếm số message theo phân vùng, thời gian, offset và số lượng message mong muốn. Ví dụ minh họa: như hình ở dưới là tìm kiếm trên tất cả partition lấy theo mốc thời gian và giới hạn số lượng message muốn tìm kiếm là 1

Topic Information

ấn vào nút thông tin thì sẽ hiện ra thông về cấu hình của topic đó, các giá trị được thiết lập ra sao

Delete Messages

Vì 1 lí do nào đó ta muốn xóa hết message đi để produce lại thì chúng ta có thể dùng chức năng xóa message của topic ( ấn vào icon 3 chấm để hiện ra phần xóa message ) Trước khi xóa:

Sau khi xóa ( đợi 1 lúc để API xử lý hành động này )

Sau khi xóa , refresh lại thì thì chúng ta thấy message đã xóa nhưng size vẫn còn, bản chất là chặn các offset, ko cho truy cập vào các offset đó nữa, size vẫn còn là bởi vì vẫn còn thời gian sống của dữ liệu, sau khi hết thời gian sống của dữ liệu thì kích thước sẽ giảm ngay. Ngoài ra bạn có thể dùng 1 cách là sửa retention của topic về = 0 thì sẽ luôn size và số message