Hướng dẫn tính năng


App Engine của Bizfly Cloud là công cụ dạng Platform as a Serivce (PaaS) cung cấp cho người dùng cá nhân nền tảng để triển khai các ứng dụng cơ bản và các ứng dụng chuyên sâu dành cho doanh nghiệp. Khi triển khai ứng dụng trên App Engine, các nhà phát triển sẽ không còn phải lo đến phía hạ tầng mà chỉ cần tập trung vào phát triển phần mềm.
Tương tác với ứng dụng và dịch vụ

Chỉnh sửa các thông tin đã cấu hình trong service.
Tự động mở rộng service theo chiều ngang một cách hiệu quả.
Quản lý volume
Hướng dẫn sử dụng dụng tính năng Domain.
Hướng dẫn sử dụng dụng tính năng tải lên file biến môi trường.
Tính năng này cho phép bạn triển khai phiên bản mới của ứng dụng một cách tự động thông qua webhook.
Triển khai nhanh chóng ứng dụng phức tạp một cách nhanh chóng!