Cảnh báo Ổ cứng Cloud Servers


Dịch vụ Bizfly Cloud Watcher hỗ trợ cấu hình cảnh báo cho các ổ cứng đang được sử dụng cho Cloud Servers trên Bizfly Cloud, các ngưỡng này dựa trên hệ thống giám sát và thu thập metrics của Bizfly Cloud. Người dùng không cần phải cài đặt agent hay các công cụ lên máy chủ.

Các tài nguyên có thể đặt cảnh báo như: Disk Usage, Disk IOPS, Disk Read/Write Bandwidth

Cảnh báo sẽ dựa trên mức hoạt động trung bình của một tài nguyên trong 1 khoảng thời gian nào đó.

Ví dụ: người dùng muốn được cảnh báo khi mức sử dụng của ổ cứng đạt trên 80%. Thực hiện cấu hình cảnh báo để có thể chủ động đảm bảo việc lưu trữ dữ liệu được ổn định, tránh trường hợp không thể tiếp tục lưu trữ dữ liệu dẫn đến ảnh hưởng đến hệ thống và mất dữ liệu.


Truy cập và sử dụng dịch vụ thông qua Menu Tất cả dịch vụ và lựa chọn Cloud Watcher

Untitled

Bước 1: Tại tab Ổ cứng chọn Tạo Alarm

Untitled

Bước 2: Chọn loại Ổ cứng và loại tài nguyên Disk UsageCấu hình tham số các ngưỡng và thời gian lặp lại cảnh báo

Untitled

Bước 3: Chọn Auto Scale Group áp dụng


Bước 4: Nhấn chọn Quản lý người nhận để cấu hình các Người nhận sẽ nhận cảnh báo này, sau đó chọn Đồng ý

Untitled

Đối với người nhận có phương thức sử dụng SMS:

Untitled

người dùng có thể cấu hình thời điểm cảnh báo sẽ gửi đến số điện thoại qua số lặp lại cảnh báo.

Untitled

Bước 5: Chọn Tạo Alarm

Untitled