Cấu hình Load Balancers


1. Sử dụng kết hợp Load Balancer với Auto Scaling Group

Mục đích của auto scaling là tự động tăng kích thước của Auto Scaling Group khi nhu cầu tăng và giảm kích thước khi nhu cầu giảm. Tương ứng với việc thực hiện này, Cloud Server sẽ được thêm hoặc loại bỏ khỏi một Load Balancer. Điều này cho phép các traffic đến ứng dụng sẽ được điều phối một cách tự động.

Để sử dụng kết hợp Load Balancer với Auto Scaling Group, người dùng cần phải tạo ra một Load Balancer sau đó cập nhật Auto Scaling Group sử dụng nó.

Yêu cầu:

  • Người sử dụng đã có ít nhất một Load Balancer và Server Group(nhóm Server) trong Load Balancer đó.

2. Hướng dẫn cấu hình

2.1 Cấu hình sử dụng kết hợp Auto Scaling Group với Load Balancer

Để sử dụng kết hợp Load Balancer với Auto Scaling Group, cần phải thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập tới trang giao diện quản lý: https://manage.bizflycloud.vn/auto-scaling/groups

Chọn dịch vụAuto Scaling

Untitled

Lựa chọn Auto Scaling Group muốn sử dụng kết hợp với Load Balancer.

Việc lựa chọn sẽ chuyển hướng đến một trang web khác, trang web này có giao diện để quản lý cụ thể một Auto Scaling Group.

Untitled

Bước 2:  Chọn Chi tiết.

Tại trang web này ta sẽ thấy các thông tin cấu hình về kích thước của Auto Scaling Group và thông tin Cấu hình Load Balancer sử dụng(nếu có).

Untitled

Thực hiện lựa chọn Load Balancer và Server Group tương ứng và chọn cổng dịch vụ được cung cấp trong các member của group.

Untitled

Chọn Cập nhật.

Sau khi hoàn thành, các Cloud Server hiện có trong group sẽ được thêm vào Nhóm Server của Load Balancer mong muốn.

2.2 Loại bỏ Load Balancer khỏi Auto Scaling Group

Trong trường hợp người dùng không có nhu cầu sử dụng Load Balancer với Auto Scaling Group, người dùng có thể thực hiện như sau để loại bỏ cấu hình:

Untitled

Lựa chọn Auto Scaling Group KHÔNG muốn sử dụng kết hợp với Load Balancer. Việc lựa chọn sẽ chuyển hướng đến một trang web khác, trang web này có giao diện để quản lý cụ thể một Auto Scaling Group.

*Bước 2:  *Trên thanh navigation(điều hướng) chọn Chi tiết. Tại trang web này ta sẽ thấy các thông tin cấu hình về kích thước của Auto Scaling Group và thông tin Cấu hình Load Balancer đang được sử dụng.

*Bước 3: Click vào dấu “X” để xóa loadBalancer

Untitled

Chọn Cập nhật. Sau khi hoàn thành, các Cloud Server hiện có trong group sẽ được loại bỏ khỏi Nhóm Server của Load Balancer mong muốn.

Untitled

2.3 Thay đổi cấu hình Load Balancer đang sử dụng kết hợp cùng Auto Scale group

Trong trường hợp, người dùng có nhu cầu thay đổi Load Balancer đang sử dụng cho group, thay đổi Nhóm Server có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập tới trang giao diện quản lý: https://manage.bizflycloud.vn/auto-scaling/groups

Untitled

Lựa chọn Auto Scaling Group muốn sử dụng kết hợp với Load Balancer. Việc lựa chọn sẽ chuyển hướng đến một trang web khác, trang web này có giao diện để quản lý cụ thể một Auto Scaling Group.

Untitled

Bước 2: Trên thanh navigation ( điều hướng) chọn Chi tiết. Tại trang web này ta sẽ thấy các thông tin cấu hình về kích thước của Auto Scaling Group và thông tin Cấu hình Load Balancer đang được sử dụng.

Bước 3: Thực hiện lựa chọn Load Balancer và Server Group muốn thay đổi và chọn cổng dịch vụ được cung cấp trong các member của group.

Untitled

Chọn Cập nhật

Sau khi thực hiện cập nhật thành công, các server trong Nhóm Server của Load Balancer cũ sẽ được loại bỏ, thay vào đó các server này sẽ được thêm vào Nhóm Server mới.