Monitor

Metrics và Logging

Metrics

Bizfly API Gateway cung cấp biểu đồ để theo dõi tần suất truy cập, lưu lượng dữ liệu sử dụng, độ trễ API của bạn.

Logging

Lưu ý: Access log của API được lưu trữ tối đa 1 tháng.