Cấu hình cân tải giao thức tcp

Cân bằng tải sử dụng giao thức TCP thường dùng để cân tải cho các ứng dụng trên giao thức TCP ( ví dụ như cho các Database cluster như redis-cluster, mongodb, percona-xtradb,…). Ví dụ như ở đây chúng ta đã có 1 cụm mysql-cluster với 2 node như sau

Tạo Nhóm server ở tab Nhóm server:

Untitled

Tạo Nhóm Server với thông số như sau:

Untitled

Khởi tạo thành công

Untitled

Tạo Listener với Nhóm server là Yourtest:

Untitled

Cuối cùng Nhóm server được tạo sẽ hiển thị như sau

Untitled