APIs

Bizfly Container Registry hỗ trợ người dùng quản lý các image của mình thông qua Restful API

API Endpoint: https://manage.bizflycloud.vn/container-registry/api/

Xác thực

Hướng dẫn xác thực xem tại đây

Các mã lỗi

HTTP error code Mô tả
200 Thành công
401 Xác thực thất bại
403 Truy cập bị chặn do hết hạn dùng thử, quá hạn thanh toán hoặc các lý do khác
404 Tài nguyên không tồn tại hoặc địa chỉ không chính xác
422 Có lỗi xảy ra, xem chi tiết trong response body

APIs path

GET /_/ # get repositories
Request body example
none
Response body example
{
 "repositories": [
  {
   "name": "string",
   "last_push": "2021-12-17T08:53:16.568Z",
   "pulls": 0,
   "public": true,
   "created_at": "2021-12-17T08:53:16.568Z"
  }
 ]
}

POST /_/ # create repository
Request body example
{
 "name": "string",
 "public": false
}
Response body example
none

DELETE /_/{repository_name} # delete repository
Request body example
none
Response body example
none

GET /_/{repository_name} # get repository tags
Request body example
none
Response body example
{
 "repository": {
  "name": "string",
  "last_push": "2021-12-17T09:00:07.103Z",
  "pulls": 0,
  "public": true,
  "created_at": "2021-12-17T09:00:07.103Z"
 },
 "tags": [
  {
   "name": "string",
   "author": "string",
   "last_updated": "2021-12-17T09:00:07.103Z",
   "size": 0,
   "created_at": "2021-12-17T09:00:07.103Z",
   "last_scan": "2021-12-17T09:00:07.103Z",
   "scan_status": "string",
   "vulnerabilities": 0,
   "fixes": 0
  }
 ]
}

PATCH /_/{repository_name} # edit repository
Request body example
{
 "public": true
}
Response body example
none

DELETE /_/{repository_name}/tag/{tag_name} # delete image tag
Request body example
none
Response body example
none

GET /_/{repository_name}/tag/{tag_name} # get image info
Request body example
none
Response body example
{
 "repository": {
  "name": "string",
  "last_push": "2021-12-17T09:00:59.421Z",
  "pulls": 0,
  "public": true,
  "created_at": "2021-12-17T09:00:59.421Z"
 },
 "tag": {
  "name": "string",
  "author": "string",
  "last_updated": "2021-12-17T09:00:59.421Z",
  "size": 0,
  "created_at": "2021-12-17T09:00:59.421Z",
  "last_scan": "2021-12-17T09:00:59.421Z",
  "scan_status": "string",
  "vulnerabilities": 0,
  "fixes": 0
 },
 "vulnerabilities": [
  {
   "package": "string",
   "name": "string",
   "namespace": "string",
   "description": "string",
   "link": "string",
   "severity": "string",
   "fixed_by": "string"
  }
 ]
}