ACLs

Phân quyền cho topic cũng như consumer group

Với Acls của topic:

– Tên Topic: Acls dành cho topic đó

– Tài khoản: Credential đã tạo trước đó

– Nhóm quyền: quyền mà tài khoản được sử dụng với topic

– Máy chủ: 0.0.0.0 nghĩa là truy cập được bất kì đâu ( ở các phiên bản tới sẽ giới hạn nhiều hơn 1 máy chủ truy cập )

Tạo mới Acl

– Kiểu tạo Acl: dành cho topic hay consumer group

– Topics: chọn topic để set ACL

– Credentials: chọn tài khoản mà bạn muốn dùng cho topic này

– Nhóm quyền: ở đây chia ra làm 2 nhóm quyền chính phục vụ cho 2 mục đích Consumer và Producer, nếu bạn sử dụng hết thì có thể chọn cả 2

– Máy chủ: 0.0.0.0 là có thể truy cập được bất kì đâu, nhưng bạn cũng có thể chọn máy chủ với địa chỉ IP cụ thể để hạn chế truy cập, nghĩa là chỉ có thể truy cập được tới topic đó từ địa chỉ IP bạn đã set ở đây! ( trong tương lai sẽ cho chọn nhiều máy chủ thay vì 1 như hiện tại )