Cấu hình người được phép gửi vào group

Cấu hình người được phép gửi vào group

Trong phần Nhóm → Chọn tên nhóm muốn cấu hình → chọn Cập nhật nhóm

Untitled

Chọn Cấu hình người gửi, ở đây có 4 tùy chọn tương đương với 4 cách cấu hình xem tài khoản nào có thể gửi vào group

Untitled

  • Mặc định nhóm sẽ ở chế độ Công khai: bất kỳ ai cũng có thể gửi vào nhóm
  • Tên miền: Chỉ cho phép những tài khoản nào có cùng tên miền với nhóm được gửi vào nhóm
  • Thành viên nhóm: Chỉ cho phép các tài khoản hiện đang là thành viên của nhóm được gửi vào nhóm
  • Tùy chỉnh: mặc định chặn toàn bộ mọi tài khoản không được phép gửi vào nhóm, có thể cấu hình chỉ một vài tài khoản nhất định được phép gửi vào nhóm

Chọn phần Tùy chỉnh để cấu hình thêm tài khoản

Untitled

Thêm các tài khoản được phép gửi vào nhóm

Untitled