Tùy biến tên miền

Tùy biến tên miền

Tại bảng điều khiển chọn Tùy biến tên miền rồi chọn Khởi tạo

Tiếp theo nhập các thông tin như hình và nhấn KHỞI TẠO

Trỏ các bản ghi DNS như hướng dẫn mẫu trong hình

Kết quả sau khi trỏ xong domain và vào domain vừa custom