Cấu hình cảnh báo

Quý khách bấm vào phần

Bước 1: Cảnh báo tấn công

Untitled

Bước 2: Click vào “Thêm mới

Bước 3: điền thông tin email của bạn

Bước 4: Chọn tích vào dấu “”, sau đó popup hiển thị “Xác thực email nhận báo nhập đoạn mã xác thực gửi vào email của bạn và click “Xác nhận

Lưu ý: mã xác thực có thể được gửi vào mục thư rác hoặc thư spam

Untitled