Xem lịch sử tấn công

Lịch sử tấn công nơi thống kê những cuộc tất công đã được chặn về các thông số request tấn công, thời gian tấn công và bộ lọc phát hiện tấn công.

Untitled

Chúng ta có thể lọc các cuộc tấn công theo ngày

Untitled