[Moodle] Thêm bài học và tạo nội dung cho bài học

1. Tạo Topic

– Ta sẽ chọn Turn Editing on

– Sau đó sẽ chọn Edit => Edit Topic

– Save lại nội dung

2. Tạo nội dung cho các chương

– Vào Add an activity or resource

– Sau đó chọn file và upload lên