Tạo Auto Scaling Groups


1. Giới thiệu Auto Scaling Groups

Một Auto Scaling Group bao gồm một nhóm các Cloud Server với chung mục đích sử dụng cho tự động và quản lý mở rộng (scale). Bizfly Auto Scaling cho phép thực hiện kiểm tra trạng thái của Cloud Server để đưa ra quyết định phục hồi đồng thời có thể duy trì số lượng Cloud Server trong Auto Scaling Group hay tự động mở rộng quy mô của group đều là những chức năng cốt lõi.

Kích thước của Auto Scaling Group phụ thuộc vào số lượng của Cloud Server mà người sử dụng mong muốn có và được thiết lập qua giá trị Desired Capacity. Người sử dụng có thể điều chỉnh kích thước này để đáp ứng nhu cầu bằng cách thực hiện thủ công hoặc một cách tự động.

Một Auto Scaling Group sẽ luôn duy trì số lượng Cloud Server bằng với giá trị của Desired Capacity bằng cách thực hiện kiểm tra định kỳ trạng thái(health check) của các Cloud Server trong group.

Auto Scaling Group sẽ vẫn tiếp tục duy trì số lượng Cloud Server bằng với giá trị của Desired Capacity nếu như có một hay nhiều Cloud Server có tình trạng là unhealthy(không hoạt động). Nếu Cloud Server có tình trạng là unhealthy, Auto Scaling Group sẽ thực hiện thay thế Cloud Server này bởi một Cloud Server khác bằng việc tạo mới.

Người sử dụng có thể sử dụng Scaling Policies để tăng hoặc giảm số lượng Cloud Server để đáp ứng với điều kiện thay đổi. Khi Scaling Policies được sử dụng, Auto Scaling sẽ điều chỉnh giá trị Desired Capacity của group trong khoảng giá trị min size(kích thước tối thiểu) và giá trị max size(kích thước tối đa) mà người sử dụng đã khai báo khi tạo ra Auto Scaling Group, Bizfly Auto Scaling sẽ thực hiện thêm hoặc xóa Cloud Server nếu cần thiết. Ngoài ra, người sử dụng còn có thể thực hiện scale dựa trên Scheduled(lập lịch). Xem thêm Scaling Size của Auto Scaling Group


2. Tạo Auto Scaling Group sử dụng Launch Configuration

Để tạo một Auto Scaling Group, người dùng bắt buộc phải khai báo các thông tin cần thiết để có thể tạo ra được Cloud Server, các thông tin này được truyền đạt và lưu trữ thông qua Launch Configuration

Người dùng sẽ không thể chỉnh sửa Launch Configuration sau khi đã tạo nó nhưng có thể thay thế nó bằng một Launch Configuration khác cho Auto Scaling Group. Xem thêm Thay đổi Launch Configuration cho Auto Scaling Group.

Yêu cầu:

  • Đã có một hay nhiều Launch Configuration tồn tại. Nếu chưa có, người dùng có thể xem hướng dẫn ở đây: Tạo Launch Configurations

Để tạo một Auto Scaling Group sử dụng Launch Configuration, cần phải thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập tới trang giao diện quản lý tại: https://beta.manage.bizflycloud.vn/dashboard

Untitled

Bước 2: Chọn Tạo Auto Scaling Group

Untitled

Bước 3: Tại giao diện của trang tiếp theo, sẽ cho phép lựa chọn các thông tin cần thiết để tạo ra Auto Scaling Group.

Bước 4: Lựa chọn Launch Configuration sử dụng cho Auto Scaling Group.

Untitled

Bước 5: Trong mục Kích thước Auto Scaling Group, đây là mục được sử dụng để khai báo cấu hình kích thước tối đa và tối thiểu của Auto Scaling Group với giá trị Số lượng máy chủ khởi đầu chính là khai báo cho giá trị Desired Capacity.

Untitled

Bước 6: Lựa chọn Cấu hình Load Balancer nếu muốn sử dụng Load Balancer cho Auto Scaling Group.

Untitled

Bước 7: Trong mục Chính sách thay đổi kích thước nhóm, đây là mục cấu hình cho việc tự động Scaling dựa trên các số liệu metrics được thu thập từ Auto Scaling Group. Người sử dụng có thể cấu hình cho việc tự động Tăng số lượng hoặc Giảm số lượng.

  • Chính sách tăng máy chủ

Untitled

  • Chính sách giảm máy chủ

Untitled

Bước 8: Nhập tên sử dụng cho group và chọn Xác nhận khởi tạo Auto Scaling Group.

Untitled

Sau khi tạo thành công, giao diện trang web sẽ được chuyển về trang quản lý.

Untitled


3. Thay đổi Launch Configuration cho Auto Scaling Group

Một Auto Scaling Group chỉ được liên kết với một Launch Configuration tại mọi thời điểm và người dùng không thể chỉnh sửa lại Launch Configuration sau khi đã tạo ra nó.Để thay đổi Launch Configuration cho Auto Scaling Group cần phải sử dụng một Launch Configuration tồn tại khác với vai trò như là Launch Configuration mới, sau đó thực hiện cập nhật Auto Scaling Group sử dụng Launch Configuration mới này.

Sau khi thay đổi Launch Configuration mới cho Auto Scaling Group, bất kỳ Cloud Server mới nào được khởi tạo sẽ đều sử dụng Launch Configuration mới nhưng việc thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các Cloud Server đang tồn tại.

Để thay đổi Launch Configuration cho Auto Scaling Group, cần phải thực hiện như sau:

  1. Truy cập tới trang giao diện quản lý: https://manage.bizflycloud.vn/auto-scaling/groups
  2. Lựa chọn Auto Scaling Group muốn thay đổi Launch Configuration.

Untitled

  1. Việc lựa chọn sẽ chuyển hướng đến một trang web khác, trang web này có giao diện để quản lý cụ thể một Auto Scaling Group.

Untitled

  1. Trên thanh navigation(điều hướng) chọn Chi tiết
  2. Tại trang web này ta sẽ thấy các thông tin cấu hình về kích thước của Auto Scaling Group và thông tin Cấu hình Load Balancer sử dụng(nếu có). Chọn một Launch Configuration mới tại mục Launch Configuration

Untitled

chọn Cập nhật.