Thông tin IMAP/SMTP/POP3

Bizfly Cloud hỗ trợ các giao thức IMAP/SMTP/POP3 để tài khoản email của bạn có thể kết nối tới mail server từ mail client (các app trên điện thoại, phần mềm máy tính,..). Dùng các thông tin giao thức kết nối dưới đây để khai báo vào các mail client khi được yêu cầu:

1. IMAP
 • Server: imap.bizflycloud.vn
 • Port: 993 (SSL)
 • Username: địa chỉ email
 • Password: mật khẩu của email

Đối với Windows 7 hoặc MacOS không sử dụng được thông tin trên:

 • Server: imap-alt.vccloud.vn
2. SMTP
 • Server: smtp.bizflycloud.vn
 • Port: 587 (STARTTLS)
 • Username: địa chỉ email
 • Password: mật khẩu của email
3. POP3
 • Server: pop3.bizflycloud.vn
 • Port: 995 (SSL)
 • Username: địa chỉ email
 • Password: mật khẩu của email

Đối với Windows 7 hoặc MacOS không sử dụng được thông tin trên:

 • Server: pop3-alt.vccloud.vn