Thông tin IMAP/SMTP/POP3

BizFly Cloud hỗ trợ các giao thức IMAP/SMTP/POP3 để tài khoản email của bạn có thể kết nối tới mail server từ mail client (các app trên điện thoại, phần mềm máy tính,..). Dùng các thông tin giao thức kết nối dưới đây để khai báo vào các mail client khi được yêu cầu:

1. IMAP
 • Server: imap.bizflycloud.vn
 • Port: 143 hoặc 993 (SSL)
 • Username: địa chỉ email
 • Password: mật khẩu của email
2. SMTP
 • Server: smtp.bizflycloud.vn
 • Port: 25 hoặc 587 (SSL)
 • Username: địa chỉ email
 • Password: mật khẩu của email
3. POP3
 • Server: pop3.bizflycloud.vn
 • Port: 110 hoặc 995 (SSL)
 • Username: địa chỉ email
 • Password: mật khẩu của email