Triển khai ứng dụng Ruby

Điều kiện tiên quyết

  • Bạn cần có tài khoản tại BizflyCloud và tài khoản này có quyền sử dụng App Engine.
  • Tài khoản của bạn chưa đạt ngưỡng giới hạn về tài nguyên.

App Engine triển khai ứng dụng Python của bạn thế nào?

App Engine sẽ đóng gói source code của bạn và triển khai lên trên hạ tầng của BizflyCloud mà không cần yêu cầu hành động gì thêm.

Tuy nhiên để làm được việc này thì source code của bạn phải cung cấp đủ thông tin cho App Engine tiến hành cài đặt và cấu hình các thành phần cần thiết.

Package Manager (Bắt buộc)

App Engine sẽ phát hiện ứng dụng chạy Ruby thông qua các file:

  • Gemfile
  • Rakefile
  • Gemfile.lock

Hãy đảm bảo source code của bạn có ít nhất 1 trong số những file này.

Run command (Không bắt buộc)

Run command có thể được điều chỉnh tùy ý thông qua Procfile. App Engine sẽ sử dụng câu lệnh trong file này để chạy ứng dụng. Nếu không có file này trong thư mục source code thì ứng dụng sẽ được chạy với command mặc định.

Nội dung Procfile sẽ có dạng:

web: ruby app.rb
  • web: là tên của process bạn sẽ chạy.
  • ruby app.rb: là nội dung của Run command.

Source code mẫu

Cách tốt nhất để hình dung là có một repo mẫu để làm theo, chính vì vậy ở đây chúng tôi chuẩn bị một số source code mẫu. Bạn có thể tải về source code này và tiến hành triển khai lên nền tảng App Engine.

Samples Code: https://github.com/bizflycloud/app-engine-samples-code/tree/master/php