Hướng dẫn tích hợp Plugin VoD vào CMS

1. Plugin VoD là gì?

Khách hàng sử dụng Bizfly Cloud VoD có thể tích hợp một kho video lên CMS của mình thông qua plugin nhúng gọi là plugin VoD. Sau khi tích hợp Plugin VoD, mỗi user trên CMS sẽ có một kho lưu trữ video riêng. Tại đây user có thể upload, quản lý, biên tập và lấy mã nhúng video để sử dụng nhu cầu.

Về tổ chức dữ liệu:

 • Dữ liệu trong kho video của user sẽ được lưu trữ vào 1 thư mục của kho video chính trên Bizfly Cloud VoD. Thư mục này được hệ thống đặt tên giống với tên của user trên CMS.

Về phân quyền sử dụng:

 • User chỉ nhìn thấy dữ liệu trên kho lưu trữ video riêng của mình thông qua plugin VoD.

 • Người quản trị có thể nhìn thấy dữ liệu của tất cả các user thông qua dashboard của Bizfly Cloud VoD.

2. Mô hình hoạt động

Khi user đăng nhập vào CMS và mở trang quản lý video, CMS Frontend sẽ chạy mã nhúng hiển thị Plugin VoD. Để khởi chạy plugin, CMS Frontend cần dùng một token để xác thực với Bizfly Cloud VoD. Mỗi user có 1 token riêng. CMS Frontend gọi lên CMS Backend để lấy token cho 1 user cụ thể .

Như vậy, để tích hợp Plugin VoD cần làm 2 việc sau:

 • Viết API cấp token cho user trên CMS Backend. Ví dụ API có cấu trúc như sau: GET /plugin-vod-token

 • Cài đặt mã nhúng Plugin vào CMS.

3. Hướng dẫn tích hợp

3.1 Viết API cấp token cho user trên CMS Backend

Lấy thông tin xác thực tại phần tích hợp CMS trên Bizfly Cloud VoD

Code minh họa
Python

from flask import Flask, make_response
import requests

app = Flask(__name__)

def check_authen():
  return True

def get_username():
  return "username_1"

# Api lấy token cho plugin
@app.route("/plugin-vod-token")
def token():
  # Kiểm tra xác thực
  if not check_authen:
    return make_response("Authen Error", 401)
  
  # Xác định username
  username = get_username()

  # Khởi tạo thông tin xác thực
  account_suffix = "" # Nhập Account Suffix
  code = "" # Nhập code
  scope = "" # Nhập scope
  url = "" # Nhập url

  # Gọi sang Bizfly Cloud VoD để lấy token theo user
  payload = {'username': f"{username}{account_suffix}",
        'grant_type': 'authorization_code',
        'code': code,
        'scope': scope}
  headers = {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  }

  data = requests.post(url, headers=headers, data=payload)

  # Xử lý lấy token từ dữ liệu trả về
  token = data.json()["message"]["token"]
  response = make_response(token, 200)

  return response

if __name__ == "__main__":
 app.run()

Java

import com.squareup.okhttp.*;
import org.json.JSONObject;

public class GetToken {
  private static final MediaType JSON = MediaType.parse("application/json; charset=utf-8");

  public static String getToken() throws Exception {
    // Xác thực người dùng
    // ...
    String username = "";
    // Khởi tạo thông tin xác thực
    String accountSuffix = ""; // Nhập Account Suffix
    String code = ""; // Nhập code
    String scope = ""; // Nhập scope
    String url = ""; // Nhập url

    // Tạo thông tin payload
    JSONObject payload = new JSONObject();
    payload.put("username", username + accountSuffix);
    payload.put("grant_type", "authorization_code");
    payload.put("code", code);
    payload.put("scope", scope);

    // Tạo đối tượng OkHttpClient để gọi API
    OkHttpClient client = new OkHttpClient();

    // Tạo request
    RequestBody body = RequestBody.create(JSON, payload.toString());
    Request request = new Request.Builder()
        .url(url)
        .post(body)
        .build();

    // Thực hiện gọi API
    Response response = client.newCall(request).execute();

    // Lấy dữ liệu trả về từ API
    String responseData = response.body().string();
    JSONObject result = new JSONObject(responseData);

    // Lấy trường token
    String token = result.getJSONObject("message").getString("token");

    return token;
  }
}

NodeJS

const axios = require('axios');

async function getToken() {
 // Xác thực người dùng
 // ...
 const username = "";
 // Khởi tạo thông tin xác thực
 const accountSuffix = ""; // Nhập Account Suffix
 const code = ""; // Nhập code
 const scope = ""; // Nhập scope
 const url = ""; // Nhập url

 // Gọi sang Bizfly Cloud VoD để lấy token theo user
 const payload = {
  username: `${username}${accountSuffix}`,
  grant_type: 'authorization_code',
  code,
  scope,
 };
 const headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
 };

 const response = await axios.post(url, payload, { headers });

 // Lấy dữ liệu trả về từ API
 const result = response.data;

 // Lấy trường token
 const token = result.message.token;

 return token;
}

module.exports = getToken;

PHP


<?php

function get_token() {
  // Xác thực người dùng
  // ...
  $username = "";
  // Khởi tạo thông tin xác thực
  $account_suffix = ""; // Nhập Account Suffix
  $code = ""; // Nhập code
  $scope = ""; // Nhập scope
  $url = ""; // Nhập url

  // Tạo thông tin payload
  $payload = [
    'username' => $username . $account_suffix,
    'grant_type' => 'authorization_code',
    'code' => $code,
    'scope' => $scope,
  ];

  // Tạo thông tin headers
  $headers = [
    'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
  ];

  // Thực hiện gọi API bằng cURL
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($payload));
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
  $response = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);

  // Lấy dữ liệu trả về từ API
  $result = json_decode($response, true);

  // Lấy trường token
  $token = $result["message"]["token"];

  return $token;
}

?>

C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Net.Http;
using System.Text;
using Newtonsoft.Json;

namespace GetToken
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      GetToken().Wait();
    }

    static async System.Threading.Tasks.Task GetToken()
    {
      // Xác thực người dùng
      // ...
      string username = "";
      // Khởi tạo thông tin xác thực
      string account_suffix = ""; // Nhập Account Suffix
      string code = ""; // Nhập code
      string scope = ""; // Nhập scope
      string url = ""; // Nhập url

      using (var client = new HttpClient())
      {
        var request = new HttpRequestMessage
        {
          RequestUri = new Uri(url),
          Method = HttpMethod.Post,
        };

        var payload = new Dictionary<string, string>
        {
          { "username", $"{username}{account_suffix}" },
          { "grant_type", "authorization_code" },
          { "code", code },
          { "scope", scope }
        };

        request.Content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(payload), Encoding.UTF8, "application/x-www-form-urlencoded");

        var response = await client.SendAsync(request);

        if (!response.IsSuccessStatusCode)
        {
          Console.WriteLine("Error in request");
        }

        // Lấy dữ liệu trả về từ API
        var responseContent = await response.Content.ReadAsStringAsync();
        dynamic result = JsonConvert.DeserializeObject(responseContent);

        // Lấy trường token
        string token = result.message.token;

        Console.WriteLine("Token: " + token);
      }
    }
  }
}


3.2 Cài đặt mã nhúng Plugin vào CMS

Giả sử đã triển khai thành công API lấy token trên CMS Backend tại địa chỉ http://127.0.0.1:5000/plugin-vod-token. Chúng ta tiến hành cài đặt mã nhúng Plugin VoD vào vị trí muốn hiển thị trên CMS theo code mẫu tại https://jsfiddle.net/m1bysdur/4/