Tạo VPC Networks


Để tiến hành tạo VPC Networks, có thể thực hiện theo các bước như sau:

Từ menu các dịch vụ, lựa chọn Virtual Private Cloud (VPC)

Màn hình sẽ hiển thị tương tự như sau:

Chọn Tạo mới VPC Network, màn hình sẽ hiển thị:

Tại giao diện này, chúng ta nhập các thông tin bao gồm:

  1. Tên VPC Network: tên sử dụng cho VPC Network
  2. Mô tả VPC Network: đây là phần lưu trữ gợi nhớ đến chức năng của VPC Network
  3. Dải IP Private: Đến bước này, ta có 2 lựa chọn đó là:
    • Tạo VPC Network với dải IP ngẫu nhiên: VPC Network sẽ được hệ thống lựa chọn một dải IP bất kỳ để gán cho VPC Network này
    • Tạo VPC Network với dải Ip tùy chỉnh: Khách hàng tự lựa chọn dải IP sử dụng cho VPC Network Ta nhập IP tùy ý trong các dải IP cho phép.

Sau khi thực hiện các bước nhập, dữ liệu trên, điền tên cho VPC Network sau đó chọn Tạo mới VPC Network. Kết quả sau khi tạo sẽ hiển thị tương tự như sau: