Bản ghi MX và TXT

Bản ghi MX và TXT

Bản ghi MXTXT thường được dùng cho dịch vụ mail. Trong hướng dẫn này bạn sẽ trỏ bản ghi MXTXT để dùng với dịch vụ mail của Bizfly Cloud.

  • Trỏ bản ghi MX:

  • Trỏ bản ghi TXT:

Sau khi kiểm tra bản ghi MXTXT đã được trỏ về thì có thể dùng dịch vụ mail với domain bizflycloud.tk: