Hướng dẫn thêm tên miền vào Bizfly DNS

Bước 1:

Tạo tên miền trên dashboard DNS Bizfly Cloud.

ví dụ : bizflycloud.tk

Sau khởi tạo thành công, ta có domain với trạng thái chưa kích hoạt

Bước 2:

Trỏ nameserver của bizfly.cloud về các địa chỉ NS trên. Ở đây domain này được mua ở tenten nên sẽ chỉnh sửa bản ghi này ở bên tenten :

Tùy theo nhà cung cấp, thường sẽ phải đợi 1 khoảng thời gian để cho DNS được cập nhật hoặc có thể flush cache với google flush cache DNS:

Sau khi trỏ thành công domain sẽ chuyển sang trạng thái Đang hoạt động:

Bước 3: Tạo các bản ghi

Tạo bản ghi A trỏ về địa chỉ web server:

Bản ghi A dùng để trỏ tên miền bizflycloud.tk tới địa chỉ IPv4 103.107.182.184

Sau khi tạo bản ghi thành công có thể kiểm tra bằng cách truy cập thử trang web với domain bizflycloud.tk hoặc sử dụng command nslookup hoặc sử dụng tool phân giải tại đây: https://toolbox.googleapps.com/apps/dig/

Như vậy đã có thể truy cập website qua domain bizflycloud.tk

Tạo bản ghi CNAME test-cname.bizflycloud.tk:

Bản ghi CNAME trỏ domain test-cname.bizflycloud.tk đến bizflycloud.tk. Tức là khi người dùng truy cập đến test-cname.bizflycloud.tk thì sẽ được redirect đến bizflycloud.tk

Có thể kiểm tra việc trỏ đã thành công với việc kiểm tra phân giải hoặc truy cập vào test-cname.bizflycloud.tk:

Tạo bản ghi TXT và MX

Bản ghi MX và TXT thường được dùng cho dịch vụ mail. Ở đây sẽ trỏ bản ghi MX và TXT để dùng với dịch vụ mail của Bizfly Cloud.

  • Trỏ bản ghi TXT:

  • Trỏ bản ghi MX:

Sau khi kiểm tra bản ghi MX và TXT đã được trỏ về thì có thể dùng dịch vụ mail với domain bizflycloud.tk: