Cảnh báo Cloud Servers


Truy cập và sử dụng dịch vụ thông qua Menu Tất cả dịch vụ và lựa chọn Cloud Watcher

Untitled

Dịch vụ Bizfly Cloud Watcher hỗ trợ cấu hình cảnh báo cho các máy chủ Cloud Server trên Bizfly Cloud, các ngưỡng này dựa trên hệ thống giám sát và thu thập metrics của Bizfly Cloud. Người dùng không cần phải cài đặt agent hay các công cụ lên máy chủ. Các tài nguyên có thể đặt cảnh báo như: CPU, RAM, Network Bandwidth.

Cảnh báo sẽ dựa trên mức hoạt động trung bình của một tài nguyên trong 1 khoảng thời gian nào đó.

Ví dụ: người dùng muốn được cảnh báo khi mức sử dụng trung bình của CPU trên 80% trong 10 phút. Tại thời điểm 10h10′ máy chủ bắt đầu có CPU hoạt động là 82% và hoạt động ở mức này liên tục trong khoảng 30 phút. Người dùng Bizfly Cloud sẽ nhận được cảnh báo về mức hoạt động này tại thời điểm 10h20′.

Bizfly Cloud Watcher cũng hỗ trợ nhắc lại cảnh báo nếu người dùng cấu hình. Với ví dụ trên, người dùng muốn nhắc lại cảnh báo sau 10 phút nếu hệ thống vẫn vượt ngưỡng như vậy thì tới thời điểm 10h30′ người dùng sẽ nhận được cảnh báo nhắc lại.


Bước 1: Tại tab Cloud Server chọn Tạo Alarm

Untitled

Bước 2: Chọn loại Cloud Server Cấu hình các tham số ngưỡng và thời gian nhắc lại. Chọn danh sách các Cloud Server áp dụng

Untitled

Bước 3: Nhấn chọn Quản lý người nhận để cấu hình các Người nhận sẽ nhận cảnh báo này, sau đó chọn Đồng ý

Untitled

Đối với người nhận có phương thức sử dụng SMS:

Untitled

người dùng có thể cấu hình thời điểm cảnh báo sẽ gửi đến số điện thoại qua số lặp lại cảnh báo.


Bước 4: Chọn Tạo Alarm

Untitled

Như vậy đã tạo cảnh báo Cloud Servers xong.