Bản ghi GEOIP

Bản ghi Geolocation (GEOIP)

Với bản ghi GEOIP, DNS server sẽ phân giải địa chỉ theo từng vị trí địa lý của client request tới. Cùng với healthcheck thì mỗi vùng địa lý có thể cấu hình nhiều backend địa chỉ IP khác nhau và cách hoạt động tương tự như bản ghi AA ở mỗi vùng.

Ví dụ cấu hình geo.bizflycloud.tk với cấu hình như ảnh dưới:

Thì với người dùng ở Hà Nội sẽ phân giải ra địa chỉ 103.107.182.184 (do địa chỉ thứ 2 không thỏa mãn healthcheck). Người dùng ở HCM sẽ phân giả ra 20.10.2.3 và ở US sẽ ra 103.107.182.184:

Kiểm tra từ máy chủ  ở USA:

Và ở HN chỉ ra 1 IP: