Bản ghi GEOCNAME

Bản ghi Geolocation CNAME (GEOCNAME)

Bản ghi GEOCNAME tương tự bản ghi GEOIP, thay vì sử dụng IPv4 thì bạn sẽ cấu hình sang các tên miền khác nhau.

Xem hướng dẫn bản ghi GEOIP