Bản ghi AA

Bản ghi Active-Active (AA)

Như tên gọi thì bản ghi này là 1 dạng loadbalance tầng DNS. Bản ghi AA cho phép trỏ nhiều địa chỉ IP vào một bản ghi A, cùng với healthcheck, bản ghi A sẽ roundrobin giữa các backend active với nhau.

Ví dụ tạo bản ghi test-aa.bizflycloud.tk trỏ về 103.107.182.184, 103.107.182.185 và 103.107.182.187:

Với healthcheck http port 80 và status code 200 thì chỉ có backend 103.107.182.184 có trạng thái UP nên  khi client request phân giải tên miền test-aa.bizflycloud.tk thì sẽ chỉ trả về backend 103.107.182.184

Nếu backend 103.107.182.184 cũng bị DOWN và healthcheck không thành công thì kết quả khi client query sẽ là tất cả các backend.