Bản ghi AA

Bản ghi Active-Active (AA)

Như tên gọi thì bản ghi này là 1 dạng loadbalance tầng DNS. Bản ghi AA cho phép trỏ nhiều địa chỉ IP vào một bản ghi A, cùng với healthcheck, bản ghi A sẽ roundrobin giữa các backend active với nhau.

Ví dụ tạo bản ghi heaven1.postman.fun trỏ về 14.225.27.38, 103.69.193.40103.107.182.166:

Untitled

Với healthcheck http port 80 và status code 200 thì chỉ có backend 14.225.27.38, 103.69.193.40 có trạng thái UP nên khi client request phân giải tên miền heaven.postman.fun thì sẽ chỉ trả về backend 14.225.27.38, 103.69.193.40

Untitled

Nếu backend 14.225.27.38, 103.69.193.40 cũng bị DOWN và healthcheck không thành công thì kết quả khi client query sẽ là tất cả các backend.

Untitled