Bản ghi AP

Bản ghi Active-Passive(AP)

Bản ghi Active-Passive là bản ghi A có khả năng failover giữa 2 backend với nhau (bản ghi AP chỉ có 2 giá trị active và passive). Với healthcheck, bản ghi AP sẽ trả về cho client khi phân giải địa chỉ IP ở giá trị Active khi backend này thỏa mãn healthcheck, khi backend active Down, DNS sẽ trả về giá trị của backend Passive nếu backend này UP. Nếu cả 2 backend đều không thỏa mãn healthcheck, DNS sẽ trả về giá trị của backend ở phần Active khi phân giải.

Ví dụ: Tạo bản ghi AP với tên miền test-ap.bizflycloud.tk trỏ về  103.69.193.40, 14.225.27.38 và sử dụng healthcheck là tcp port 80:

Untitled

Vì chỉ có backend active đạt điều kiện healthcheck nên khi phân giải kết quả sẽ ra backend active:

Untitled

Khi backend Active được đánh là chết thì khi phân giải tên miền sẽ trả về backend Passive nếu backend này còn sống (đạt điều kiện healthcheck):

Untitled