Health check trong Bizfly DNS

Healthcheck là một tính năng đặc biệt trong dịch vụ DNS của Bizfly Cloud. Với tính năng healthcheck, người dùng có thể cấu hình 1 bản ghi A với nhiều backend server khác nhau và sẽ loại các backend không hoạt động (có trạng thái DOWN) ra khỏi truy vấn đến tên miền.

Hiện tại DNS của Bizfly Cloud hỗ trợ 2 loại healthcheck là TCP và HTTP. Có thể cấu hình dùng 1 trong 2 hoặc cả hai. Và healthcheck chỉ hỗ trợ với các loại bản ghi AA, AP và GEOIP:

– Với phương thức HTTP, healthcheck sẽ sử dụng HTTP với khai báo port và status code, interval là khoảng thời gian giữa các lần healthcheck, host header là tên domain của bản ghi, HTTP Path là đường dẫn web sẽ check ( ví dụ muốn check test.bizflycloud.vn thì sẽ điền là /, còn muốn check path test.bizflycloud.vn/test thì sẽ điền là /test):

Untitled

– Với phương thức TCP, healthcheck sẽ kiểm tra kết nối đến port đã được khai báo, nếu kết nối không thành công thì backend đó sẽ có trạng thái DOWN

Untitled

Có thể cấu hình đồng thời cả 2 loại healthcheck, các backend phải đồng thời thỏa mãn cả hai điều kiện của healthcheck.

Nếu không sử dụng healthcheck (với trường hợp healthcheck là none) thì DNS sẽ đánh DOWN những backend không ping được. Đối với trường hợp tất cả backend đều là DOWN thì DNS sẽ trả về tất cả kết quả (trường hợp failover).