Các bản ghi AA, AP và GEO của BizFly Cloud DNS

1. Bản ghi Active-Active (AA)

Như tên gọi thì bản ghi này là 1 dạng loadbalance tầng DNS. Bản ghi AA cho phép trỏ nhiều địa chỉ IP vào một bản ghi A, cùng với healthcheck, bản ghi A sẽ roundrobin giữa các backend  active với nhau.

Ví dụ tạo bản ghi test-aa.bizflycloud.tk trỏ về 103.107.182.184, 103.107.182.185 và 103.107.182.187:

Với healthcheck http port 80 và status code 200 thì chỉ có backend 103.107.182.184 có trạng thái UP nên  khi client request phân giải tên miền test-aa.bizflycloud.tk thì sẽ chỉ trả về backend 103.107.182.184

Nếu backend 103.107.182.184 cũng bị DOWN và healthcheck không thành công thì kết quả khi client query sẽ là tất cả các backend:i

2. Bản ghi Active-Passive(AP)

Bản ghi Active-Passive là bản ghi A có khả năng failover giữa 2 backend với nhau (bản ghi AP chỉ có 2 giá trị active và passive). Với healthcheck, bản ghi AP sẽ trả về cho client khi phân giải địa chỉ IP ở giá trị Active khi backend này thỏa mãn healthcheck, khi backend active Down, DNS sẽ trả về giá trị của backend Passive nếu backend này UP. Nếu cả 2 backend đều không thỏa mãn healthcheck, DNS sẽ trả về giá trị của backend ở phần Active khi phân giải:

Ví dụ: Tạo bản ghi AP với tên miền test-ap.bizflycloud.tk trỏ về  103.107.182.184, 103.107.182.186 và sử dụng healthcheck là tcp port 80:

Vì chỉ có backend active đạt điều kiện healthcheck nên khi phân giải kết quả sẽ ra backend active:

Khi backend Active được đánh là chết thì khi phân giải tên miền sẽ trả về backend Passive nếu backend này còn sống (đạt điều kiện healthcheck):

3. Bản ghi Geolocation (GEO)

Với bản ghi Geolocation (GEO), DNS server sẽ phân giải địa chỉ theo từng vị trí địa lý của client request tới. Cùng với healthcheck thì mỗi vùng địa lý có thể cấu hình nhiều backend địa chỉ IP khác nhau và cách hoạt động tương tự như bản ghi AA ở mỗi vùng.

Ví dụ cấu hình geo.bizflycloud.tk với cấu hình như ảnh dưới:

Thì với người dùng ở Hà Nội sẽ phân giải ra địa chỉ 103.107.182.184 ( do địa chỉ thứ 2 không thỏa mãn healthcheck). Người dùng ở HCM sẽ phân giả ra 20.10.2.3 và ở US sẽ ra 103.107.182.184:

Kiểm tra từ máy chủ  ở USA:

Và ở HN chỉ ra 1 IP: